Aktuality a zprávy Společnosti

POZOR - ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY V CHRUDIMI LETOS NEBUDE !

23.09.2020

Od pořadatelů jsme dostali následující zprávu: 

Stalo se to, co si nikdo z nás nepřál, letošní Zamykání sezóny se ruší. Ruší se Burza, ruší se odpolední přednášky, ruší se Country bál. Skleník u Pavlíčků zůstává otevřen, zahrádka u krbu a u pípy je pod plachtou. Do skleníků je povolen vstup pouze s rouškou. Prodejní a zaplacená místa na burze se přesouvají do roku 2021.

Protože klobásky jsou již vyuzeny, ctěný návštěvník nechť zváží možnost zakoupení několika kusů i pro svou rodinu, a to za nákupní cenu, neboť 40 kilogramů se samozřejmě neprodá. V prodejním skleníku zůstává sleva na zakoupené rostliny ve výši 10%, do konce října po pracovní dny a soboty pak trvá akce se slevou 20%.

Pavel Pavlíček

Důležité upozornění: termín konání Valné hromady Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z.s. je z důvodu nepříznivé hygienické situace přesunut!

16.09.2020

Podle plánu a stanov SČSPKS z.s. se měla dne 24.10.2020 v severočeském Mostu uskutečnit Valná hromada SČSPKS z.s.. Vzhledem ke stávající zhoršující se hygienické situaci není zaručen příjezd delegátů ze Slovenska. Nepřítomnost delegátů ze Slovenska by objektivně znamenala porušení zásad, na kterých byla SČSPKS z.s. založena. Po konzultaci s orgány hygienické služby se dá  předpokládat, že přeshraniční pohyb osob mezi Slovenskem a Českem bude v říjnu t.r. omezen nebo znemožněn.  Výbor SČSPKS projednal tuto nepředpokládanou  situaci a korespondenčním hlasováním rozhodl většinou hlasů členů výboru SČSPKS o posunutí termínu konání Valné hromady v Mostu o půl roku. Valná hromada by se tedy měla předběžně uskutečnit 24. dubna 2021 v Mostu. Další informace k novému termínu Valné hromady budou průběžně zveřejněny na stránkách časopisu Kaktusy, tomto webu, příp. na stránkách chrudimských e-novin (http://incact.cz/index.php)

 

Děkujeme za pochopení

Za výbor SČSPKS

Jaroslav Vích, předseda

Valná hromada SČSPKS 24. 10. 2020 Most

03.09.2020

Vzhledem k nepříznivému hygienickému vývoji, jak v ČR, tak i na Slovensku, jedná výbor SČSPKS o odložení konání valné hromady o půl roku, tzn. v novém termínu v dubnu 2021. O dalším postupu Vás budem na těchto stránkách informovat.

Jaroslav Vích, předseda SČSPKS

Další zadržené zásilky kaktusů do zahraničí

02.09.2020

Podle informace ředitele Botanické zahrady UK v Praze, Na Slupi, bylo v nedávné době na vyclívací poště v Praze zadrženo několik zásilek kaktusů a sukulentů do zemí mimo území EU bez požadovaných vývozních dokladů CITES. Opětovně upozorňujeme kaktusáře, že veškerý vývoz kaktusů a sukulentů do zemí mimo území EU podléhá skenerové kontrole obsahu zásilky a je málo pravděpodobné, že by rostlinný materiál nebyl objeven. Opětovně vyzýváme všechny kaktusáře a sukulentáře, kteří mají v úmyslu posílat kaktusy a sukulenty do zemí mimo EU, aby se dobře seznámili s předpisy, které je nutné při vývozu rostlin do zemí mimo EU dodržet! Ušetří si tím mnoho problémů i finančních prostředků.

Ing. Ivan Běťák, jednatel SČSPKS

Další důležité informace k „Nařízení EU o zdraví rostlin“

15.06.2020

Ing. Jaroslav Srníček se dlouhodobě věnuje problémům, které pěstitelům vznikly vydáním "Nařízení EU o zdraví rostlin". Toto kontroverzní nařízení ukládá pěstitelům, bez jakéhokoli smysluplného odůvodnění, řadu, z pohledu pěstitelů kaktusů a sukulentů, nesmyslných povinností. Z důvodu rychlého předání informací publikujeme jeho aktuální článek ve kterém nabízí své znalosti při řešení vašich praktických problémů spojených s registrací, složením e-learningového testu, žádostmi o informace či podáváním žádostí u ÚKZÚZ o vydání „Plant passport“.

 

Vysvětlivka pro amatérské pěstitele kaktusů a sukulentů k prodeji rostlin podle nového fytosanitárního režimu

30.04.2020

Pan Jaroslav Kašparovský nám poskytnul informaci ve věci diskutovaného prodeje rostlin podle nových fytosanitárních opatření. Mgr. Miloslav Králíček, vedoucího oddělení legislativního a právního ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Hroznová 2, 656 06 Brno) zaslal J. Kašparovskému odpověď na jeho dotaz ve věci prodeje svých výpěstků a přebytků rostlin. Z odpovědi vyjímáme to nejdůležitější:  

.......ve spolupráci s kolegy ze Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin sděluji následující:

  1. Přebytky prodávané fyzickou osobou nepodnikající (tj. nemá IČO ani daňovou povinnost), nejsou uváděním do oběhu,
  2. Jde o přímý a výhradní prodej pouze konečným uživatelům.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, není třeba registrace ani RL pas. S pozdravem M. Králíček

Z výše uvedeného vyplývá, že běžný pěstitel, který v oboru kaktusů a sukulentů nepodniká a své přebytky prodává pouze jiným pěstitelům (ne překupníkům!) se nemusí na ÚKZUZ registrovat ani vystavovat pro prodávané rostliny rostlinolékařské pasy. Děkuji Jardovi Kašparovskému za důležitou informaci. 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE: 

Ing. Jaroslav Srníček upozorňuje, že vysvětlivka J. Kašparovského se týká jen prodeje "z ruky do ruky". Prodeje kaktusů uskutečněného smlouvou na dálku (tzn. hromadné internetové nabídkové akce spolků) se tato informace údajně netýká! 

K doplňující informaci Ing. J. Srníčka, týkající se hromadné internetové nabídky akce spolků, připojil J. Kašparovský tuto informaci: 

Jsem přesvědčený, že nejenom "prodej z ruky do ruky" v místě prodávajícího (tzn. mezi dvěma nepodnikajícími osobami) ale i prodej zasláním poštou je možný a to od nepodnikajícího kaktusáře, konečnému uživateli. Prodávající ve své nabídce musí upozornit, že nabízené rostliny jsou určeny jen koncovému uživateli. Tím prodávající splnil svoji povinnost. Otázkou zůstává, jak bude posuzován prodej na výstavách, kde do prodeje vstupuje většinou třetí osoba (spolek).

 

Informace o zrušení kaktusářských akcí

01.04.2020

Vážení návštěvníci webu, vzhledem k opatřením vlády spojených s pandemií koronaviru budou zřejmě všechny společenské
akce minimálně do konce června zrušeny. Pokud jsme od pořadatelů dostali oznámení o zrušení akce, je to v seznamu kaktusářských akcí uvedeno. V opačném případě kontaktujte pořadatele! 

Důležité upozornění: Změna fytosanitárního režimu

18.11.2019

Od 14.12.2019 se mění fytosanitární režim EU. Tyto změny se týkají dovozu a vývozu kaktusů.

Výzva čtenářům organizací, které si dosud nevyjasnily svůj vztah k SČSPKS

11.11.2019

Ve 3. čísle časopisu KAKTUSY 2019 na str. P/41 byl uveřejněn seznam organizací – členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s. (SČSPKS), které si dosud nevyjasnily svůj členský statut ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Protože SČSPKS od svého založení sdružuje, jako své členy, organizace pěstitelů kaktusů a sukulentů musíme naši organizační strukturu přizpůsobit nařízení občanského zákona. Bližší vysvětlivky naposledy zveřejněny ve 3. čísle časopisu Kaktusy 2019 na str. P/40. Poněvadž většina funkcionářů organizací, které si dosud nepotvrdily svůj vztah k SČSPKS, na výzvy nereaguje, obracíme se na všechny čtenáře, kteří jsou členy těchto organizacís následující výzvou:

Upozorněte vámi volené funkcionáře, aby v nejkratší době uzavřeli s SČSPKS dohodu o členství. Na stránkách časopisu Kaktusy byl tento, nanejvýš jednoduchý postup, několikrát popsán. Pokud taková dohoda nebude uzavřena nejpozději před konáním valné hromady SČSPKS, ztratí vaše organizace právo zúčastnit se valné hromady, právo delegovat svého zástupce do výboru SČSPKS a právo volit. Následně bychom nemohli těmto organizacím dodávat ani časopis KAKTUSY, protože stanovy SČSPKS jednoznačně stanoví, že časopis je vydáván pouze pro členy, tj. organizace s dohodou o členství v SČSPKS, příp. fyzickým osobám, které se stanou sympatizujícími členy. Pokud vaše organizace reálně zanikla, nebo počet členů klesl pod přijatelný počet (méně než 3 členové), doporučujeme spojení s jinou větší organizací v okolí. Pokud se jedná pouze o jednotlivce ze zaniklých organizací, tito mají možnost zajistit si odebírání časopisu prostřednictvím pražského spolku (Ing. I. Běťák nebo Ing. L. Berka) V těchto případech budou platit cenu časopisu plus poštovné. Tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z funkcionářů (předseda, jednatel, hospodář). Kontakty jsou uvedeny v tiráži jednotlivých čísel časopisu Kaktusy.

Ing. Jaroslav Vích, předseda SČSPKS,
Ing. Stanislav Stuchlík, hospodář SČSPKS

Zápis z jednání výboru SČSPKS

11.10.2018

K dispozici je úplný zápis z jednání výboru SČSPKS, které se konalo v pátek 28. září 2018 v Chrudimi. Dokument je ve formátu PDF.